Algemene Voorwaarden

Versie juli 2023.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen CJP en Accounthouders met en zonder CJP-lidmaatschap; de lidmaatschappen voor leerlingen, studenten en docenten als onderdeel van de Cultuurkaart en de MBO Cultuurkaart Pilot die door Stichting Cultureel Jongerenpaspoort beschikbaar worden gesteld en jongeren tot 30 jaar die zelf een CJP-lidmaatschap afnemen en hier een jaarlijkse bijdrage voor betalen. CJP-leden krijgen korting, voordeel en voorrang bij aangesloten culturele en commerciële organisaties. Deze staan vermeld op www.cjp.nl en in de CJP app.

Bij gebruik van het Account met of zonder CJP-lidmaatschap gaat een Accounthouder (als gebruiker) akkoord met deze algemene voorwaarden en met eventuele specifieke actievoorwaarden zoals vermeld
op de productpagina van de betreffende actie.

CJP behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden voor te allen tijde (tussentijds) te wijzigen. Indien een Accounthouder na wijziging van de algemene voorwaarden gebruik maakt van het aanbod van CJP, gaat de betreffende Accounthouder akkoord met de nieuwe voorwaarden die op dat moment gelden.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Definities

a. Betrokkene, Verwerker, Derde, Persoonsgegevens, Verwerking van Persoonsgegevens, en Verwerkingsverantwoordelijke, Datalek

De begrippen zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (“AVG”).

b. CJP

Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) te Admiralengracht 52h 1057 GA in Amsterdam is de aanbieder van lidmaatschappen voor jongeren tot 30 jaar en leerlingen, studenten en docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en uitvoerder van de Cultuurkaart en de MBO Cultuurkaart Pilot.

c. Cultuurkaart

De CJP Cultuurkaart is een onderwijsondersteunend programma, geïnitieerd en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en uitgevoerd door CJP, waarmee scholen in het voortgezet onderwijs financiële middelen krijgen en beschikbaar stellen om cultureel educatief aanbod van Partners af te nemen. Dit kan in groepsverband, maar leerlingen kunnen ook zelfstandig cultureel educatief aanbod afnemen. Het programma is beschikbaar voor alle leerlingen, docenten en ondersteunend personeel op scholen voor regulier voortgezet onderwijs in Nederland die vallen onder de Wet op het voortgezet onderwijs.

d. Pilot MBO Cultuurkaart

De MBO Cultuurkaart Pilot is een onderwijsondersteunend project geïnitieerd door JOB en CJP en gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarmee scholen in het middelbaar beroepsonderwijs financiële middelen krijgen en beschikbaar stellen om cultureel educatief aanbod van Partners af te nemen. Dit kan in groepsverband, maar studenten kunnen ook zelfstandig cultureel educatief aanbod afnemen. Het programma is beschikbaar voor alle studenten, docenten en ondersteunend personeel op scholen voor regulier middelbaar beroepsonderwijs in Nederland die vallen onder de Wet op educatie en beroepsonderwijs. De pilot loopt gedurende twee schooljaren: 2022-2023 en 2023-2024. Scholen die willen deelnemen aan de pilot kunnen vanaf 1 september 2022 tot 31 december 2023 instappen en doen dan mee tot aan het einde van de pilot op 31 augustus 2024.

e. CJP-aanbod

Korting, voordeel of voorrang die een CJP-lid kan krijgen bij geselecteerde Partners.

f. CJP-lid

Een CJP-lid kan zijn een jongeren tot 30 jaar en leerlingen, studenten en docenten/ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het CJP-lid is de houder van een persoonlijk CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas. Een CJP-lid kan de door de deelnemende organisatie vastgestelde CJP-korting, voordeel of voorrang verkrijgen op vertoon van de digitale pas of door het invoeren van de lidmaatschapsgegevens.

g. CJP-lidmaatschap

Het lidmaatschap met digitale kortingspas voor leerlingen, studenten en docenten/ondersteunend personeel in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Jongeren tot 30 jaar die het lidmaatschap niet via school kunnen krijgen, kunnen zelf een lidmaatschap aanschaffen en betalen hier jaarlijks een bijdrage van € 17,50 voor.

h. CJP-lidmaatschapsbijdrage

De jaarlijkse vergoeding van € 17,50 die verschuldigd is voor het CJP-lidmaatschap voor jongeren tot 30 jaar die zelf een CJP-lidmaatschap aanschaffen.

i. CJP-lidmaatschapsovereenkomst

De lidmaatschapsovereenkomst tussen het CJP-lid en CJP ter zake van het CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas. De Overeenkomst bestaat uit de productinformatie, prijzen, de algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijke afspraken, reglementen en voorwaarden. De overeenkomst tussen CJP en het CJP-lid komt tot stand nadat het lidmaatschap is geactiveerd via mijn.cjp.nl/activeren en er akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

j. Digitale kortingspas

Onderdeel en uitingsvorm van het CJP-lidmaatschap waarop de persoonsgegevens van het CJP-lid en de einddatum van het lidmaatschap worden weergegeven. Met de digitale kortingspas kunnen CJP-leden korting krijgen bij de culturele instellingen die zijn aangesloten bij CJP. Deze zijn te vinden op www.cjp.nl en in de CJP app.

k. Individueel Budget

Budget bestaande uit de Bijdrage OCW van € 5,25 per leerling/student per jaar. Dit budget kan door de leerling/student zelfstandig besteed worden bij een selectie van Acceptanten op studenten.cjp.nl nadat de leerling/student het CJP-lidmaatschap geactiveerd heeft en het budget door de budgethouder toegewezen heeft gekregen.

l. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De opdrachtgever van de CJP Cultuurkaart en partner van de CJP MBO Cultuurkaart Pilot. Het ministerie stelt hiervoor de Bijdrage OCW beschikbaar.

m. Partners

Culturele organisaties en commerciële organisaties die voordeel en voorrang geven aan CJP-leden. Deze organisaties kunnen gevonden worden op www.cjp.nl en in de CJP app.

n. Leerling

Een onderwijsdeelnemer van een school die deelneemt aan de CJP Cultuurkaart en staat ingeschreven bij DUO.

o. Student

Een onderwijsdeelnemer van een school die deelneemt aan de CJP MBO Cultuurkaart Pilot en staat ingeschreven bij DUO.

p. Toegangsbewijzen

Op CJP.nl en in de CJP app kunnen accounthouders Toegangsbewijzen kopen voor evenementen bij Partners.

q. Vouchers

Op CJP.nl en in de CJP app kunnen accounthouders Vouchers claimen voor evenementen bij Partners. De vouchers worden ingewisseld voor korting op de website van de Partner.

1 Voorwaarden voor het verkrijgen van een CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas

Leerlingen, studenten en docenten ontvangen hun lidmaatschap op basis van collectieve aanmelding door de onderwijsinstelling waar zij onderwijs volgen/geven. Op het voorgezet onderwijs geldt dit voor leerlingen en docenten die op een school zitten die meedoet met de CJP-Cultuurkaart. Op het middelbaar beroepsonderwijs geldt dit voor alle studenten en docenten/ondersteunend personeel die op een school zitten die valt onder de Wet op educatie en beroepsonderwijs;

Jongeren tot 30 jaar die niet onder bovenstaande vallen kunnen een CJP-lidmaatschap kopen op shop.cjp.nl.

2 Rechten CJP-leden

 1. Een CJP-lid kan de door de deelnemende culturele organisatie vastgestelde korting, voordeel of voorrang verkrijgen op vertoon van de digitale kortingspas;
 2. Een CJP-lid heeft altijd toegang tot de digitale kortingspas op www.cjp.nl en in de CJP app. De CJP kan ook geprint of via een foto op de smartphone getoond worden;
 3. Een CJP-lid kan online korting, voordeel of voorrang krijgen door in te loggen op www.cjp.nl en in de CJP app;
 4. Een CJP-lid kan deelnemen aan door CJP speciaal voor leden georganiseerde acties en evenementen.

3 Plichten CJP-leden

 1. Het CJP-lid dient zestien jaar of ouder te zijn om een account en CJP-lidmaatschap met digitale kortingspas zelfstandig te kunnen registeren bij CJP en om gebruik te kunnen maken van CJP-aanbiedingen en deel te kunnen nemen aan acties en evenementen. Indien het CJP-lid nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, moet het CJP-lid zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers verwittigen bij het aangaan van het CJP-lidmaatschap. Voor het gebruik maken van het CJP-aanbod moet het CJP-lid toestemming van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben;
 2. Het CJP-lid dient de inlog gegevens van het CJP-lidmaatschap zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan;
 3. Het CJP-lid dient persoonlijke gegevens en iedere andere wijziging die relevant is voor de uitvoering van de Overeenkomst zelf zo spoedig mogelijk via “Mijn CJP” op www.cjp.nl of in de CJP app door te voeren;
 4. Het CJP-lidmaatschap mag niet gebruikt worden voor onwettige doeleinden;
 5. Het CJP-lid komt alleen in aanmerking voor korting, voordeel of voorrang indien het CJP-lid zich op juiste wijze heeft geregistreerd via mijn.cjp.nl of via de CJP app.

4 De activatiecode

Met een activatiecode kan het CJP-lidmaatschap verkregen worden door de code in te vullen op mijn.cjp.nl/activeren of in de CJP app. Een activatiecode kan op de volgende manieren verkregen worden:

 1. Een school die deelneemt aan de CJP Cultuurkaart of CJP MBO Cultuurkaart Pilot stuurt vanuit scholen.cjp.nl een e-mail met activatiecode naar de leerlingen, studenten en docenten/ondersteunend personeel. Hiervoor uploadt de school persoonsgegevens in scholen.cjp.nl. In het privacy statement (https://www.cjp.nl/privacy) van CJP wordt uiteengezet welke persoonsgegevens CJP verwerkt;
 2. Leerlingen en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen een activatiecode ook zelf opvragen via mijn.cjp.nl/registreren of in de CJP app. Na het invullen van de gegevens wordt er een activatiecode toegestuurd;
 3. Jongeren tot 30 jaar die niet in aanmerking komen voor een CJP via school kunnen een activatiecode kopen op shop.cjp.nl. De activatiecode verschijnt na het afronden van de aankoop in beeld en wordt ook via e-mail toegestuurd.

5 Activeren en beheren van het account met CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas

Met de bovengenoemde activatiecode kan een account met CJP-lidmaatschap en digitale kortingspas aangemaakt worden via mijn.cjp.nl/activeren of in de CJP app door het formulier in te vullen en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement van CJP. Het account geeft toegang tot een persoonlijke omgeving op mijn.cjp.nl of in de CJP app waar het CJP-lid persoonsgegevens en het CJP-lidmaatschap kan beheren en de digitale kortingspas kan oproepen. Een CJP-lid kan te allen tijde een verzoek indienen om persoonsgegevens te laten verwijderen uit de CJP-database door te mailen naar support@cjp.nl. Verzoeken worden binnen 15 werkdagen gehonoreerd.

6 CJP-aanbod

6.1 Voorwaarden gebruik CJP-aanbod

Het CJP-lidmaatschap wordt gebruikt om het CJP-lid korting, voordeel en voorrang te bieden. Communicatie over aanbiedingen gebeurt altijd vanuit CJP. CJP informeert het CJP-lid onder meer via de website www.cjp.nl en via de CJP app bij welke Partners de digitale kortingspas wordt geaccepteerd. CJP spant zich in om deze informatie regelmatig te actualiseren. Tussentijdse wijzigingen in het aanbod van deelnemende partners en de door hen aangeboden korting, voordeel of voorrang zijn mogelijk.

De Partner bepaalt of en onder welke voorwaarden de aanbieding wordt verleend. Vanwege economische of risicobeperkende motieven kunnen Partners aanvullende of afwijkende eisen stellen in verband met het accepteren van de digitale kortingspas, zoals het vragen van legitimatie.

Voor iedere actie die door CJP wordt gecommuniceerd geldt zolang de voorraad strekt en geldt het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. Indien het aantal deelnemers groter is dan de beschikbare mogelijkheden is er geen recht op welke vergoeding of compensatie dan ook.

CJP is bevoegd personen uit te sluiten voor de aanschaf van het CJP-aanbod, indien CJP vermoedt dat er sprake is van misbruik ten aanzien van deze aanschaf.

6.2 Aansprakelijkheid CJP-aanbod

CJP houdt zich aan de wet en aan de reclamecodes, en zal (indien en voor zover gericht op CJP-leden onder de dan geldende wettelijke minimumleeftijd) geen commerciële proposities bouwen rondom alcohol, tabak, seks, religie, politiek of drugs tenzij die propositie behelst de veiligheid, preventie, gezondheid of anderszins in verband met de genoemde thema’s.

Ondanks het feit dat CJP zich inspant om de juiste en meest actuele aanbiedingen te communiceren, is het mogelijk dat een aanbieding niet of onjuist vermeld wordt door CJP. CJP kan in dat geval niet aansprakelijk gehouden worden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan CJP-leden te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting, voordeel of voorrang. CJP is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen het CJP-lid en de Partner ter zake van geschillen over de aanbieding.

CJP is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

 1. Het mislopen van een korting of winactie als gevolg van een storing van de website www.cjp.nl, de CJP app en/of specifieke actiewebsites;
 2. Enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of diensten die het CJP-lid heeft aangekocht. Voor klachten over de aangekochte producten en diensten kan het CJP-lid uitsluitend terecht bij de Partner;
 3. Aanbiedingen van de door haar geselecteerde Partners. Als het CJP-lid op een aanbieding ingaat en een product of dienst aanschaft, sluit het CJP-lid rechtstreeks met de Partner een (koop)overeenkomst af, niet met of middels CJP;
 4. Het niet verlenen van het aanbod door de Partner.
 5. Het kan voorkomen dat er elders Toegangsbewijzen met een lagere prijs aangeboden worden. Ook kan het voorkomen dat een Partner een prijswijziging of tijdelijke actie heeft, waardoor hun prijs goedkoper is dan het de prijs voor het CJP Toegangsbewijs. CJP is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele hogere kortingen elders in de markt.

6.3 Winacties

Over de uitslagen van winacties wordt niet gecorrespondeerd. CJP houdt te allen tijde het recht om eenzijdig zonder kennisgeving actievoorwaarden te wijzigen, aan te passen en/of te annuleren. Bij constatering van oneigenlijk gebruik/deelname (fraude) kan CJP de inschrijving van een deelnemer en diens recht op de uitgeloofde prijs ongeldig verklaren. CJP is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade voortvloeiende uit acties, aanbiedingen of activiteiten.

6.4 Marketingcommunicatie CJP-aanbod

Wanneer een Accounthouder daarvoor toestemming heeft gegeven door middel van een “opt-in”, stuurt CJP informatie over het CJP-aanbod, aanbiedingen, winacties en events. Wanneer de Accounthouder geen gerichte CJP-aanbiedingen wenst te ontvangen, kan de Accounthouder dat aangeven door in te loggen op “Mijn CJP” via de website om zijn of haar gegevens aan te passen of door gebruik te maken van de uitschrijf mogelijkheden in ieder bericht. In het Privacy statement van CJP staat beschreven hoe CJP omgaat met de persoonsgegevens van CJP-leden.

6.5 Toegangsbewijzen

Geldigheid Toegangsbewijs

Het is verboden om Toegangsbewijzen te reproduceren. Een Toegangsbewijs is geldig tot de datum zoals op het Toegangsbewijs is aangegeven. Toegangsbewijzen met een onleesbare barcode kunnen worden geweigerd. Zorg ervoor dat de barcode niet gevouwen of beschadigd is. Bij de meeste Partners is het mogelijk om het Toegangsbewijs vanaf een mobiel apparaat te laten scannen.

Annulering en restitutie

Indien je een ticket hebt aangeschaft zonder vaste bezoekdatum of -tijd, is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van kracht. Je kunt jouw bestelling tot 14 dagen na aankoop annuleren, tenzij je het ticket al hebt gebruikt of al een reservering hebt geplaatst bij de betreffende Partner. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht stuur je een e-mail naar support@cjp.nl o.v.v. Herroeping + jouw ordernummer. Wij zullen eerst controleren of jouw Toegangsbewijs al gebruikt is. Indien jouw Toegangsbewijs niet gebruikt is, wordt de barcode/reserveringscode geblokkeerd. Het betaalde bedrag ontvang je binnen 14 dagen na het melden van jouw herroeping. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Toegangsbewijzen waarin een bepaalde datum en of tijd is overeengekomen. Ook reeds gebruikte of gereserveerde Toegangsbewijzen zijn van het herroepingsrecht uitgesloten.

Aansprakelijkheid

CJP is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten en diensten die door de deelnemende Partners worden aangeboden c.q. uitgevoerd. De ANWB geeft uitsluitend korting. Heb je een klacht over een bezocht park, evenement of anderszins, dan dien je je in eerste instantie te wenden tot de desbetreffende Partner.

CJP streeft er naar om alle informatie en voorwaarden op haar website zo compleet, actueel en correct mogelijk weer te geven. Toch kan door snelle ontwikkelingen en/of prijswijzigingen een situatie ontstaan dat deze informatie niet up-to-date is. Vandaar dat CJP alle informatie, alle voorwaarden en alle kortingen, onder voorbehoud verstrekt.

CJP en de aan haar gelieerde Partners aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website, noch voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

CJP is niet aansprakelijk voor de aanschaf van Toegangsbewijzen die niet geleverd zijn wegens het invullen van een foutief e-mailadres.


6.6 Vouchers

[voorwaarden invoegen]

7 Overige bepalingen en klachten CJP-lidmaatschapsovereenkomst

Het CJP-lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. CJP is gerechtigd bepaalde rechten en verplichtingen uit de CJP-lidmaatschapsovereenkomst over te dragen of uit te besteden aan derden, mits wordt voldaan aan de daaraan te stellen wettelijke randvoorwaarden. CJP werkt samen met betrouwbare Partners met wie zij schriftelijke afspraken heeft vastgelegd met betrekking tot de omgang en beveiliging van persoonsgegevens.

CJP is te allen tijde bevoegd deze CJP-lidmaatschapsovereenkomst te wijzigen of aan te vullen door middel van kennisgeving aan het CJP-lid. Kennisgeving geschiedt per e-mail en via www.cjp.nl. Indien het CJP-lid niet akkoord gaat met de wijziging en/of aanvulling is het CJP-lid binnen een maand na bedoelde kennisgeving gerechtigd om de CJP-lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen. Indien het CJP-lid van deze mogelijkheid geen gebruik maakt dan wel - indien dat eerder is – het lidmaatschap blijft gebruiken, verklaart het CJP-lid zich akkoord met de aldus gewijzigde CJP-lidmaatschapsovereenkomst.

Op de CJP-lidmaatschapsovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in goed overleg kunnen worden opgelost worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.

Ondanks alle zorgvuldigheid die wij besteden aan onze dienstverlening kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Je kunt je klacht via het contactformulier op cjp.nl kenbaar maken of door een e-mail te sturen naar support@cjp.nl. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke externe klachtvoorziening.

8 Verwerken persoonsgegevens

CJP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In het Privacy Statement, te raadplegen op https://www.cjp.nl/privacy, beschrijft CJP haar werkwijze informatiebeveiliging en privacy en is er een overzicht te vinden van de categorieën persoonsgegevens en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt.

CJP verstrekt alleen persoonsgegeven aan derden in opdracht van het CJP-lid of wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten. Bijvoorbeeld voor de verwerking van betalingen, versturen van mailingen, hosting, beheer en onderhoud, deelname aan winacties of in geval van een wettelijke verplichting. In geval van een wettelijke verplichting, verifieert CJP voorafgaande de verstrekking de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker.

Voor dienstverlening ter plaatse óf voor het verlenen van ondersteuning en/of het afhandelen van klachten betreffende Toegangsbewijzen en Vouchers kan CJP persoonsgegevens verstrekken aan de Partner waarmee wordt samengewerkt. Voor het overige zal CJP geen persoonsgegevens aan Partners of derden verstrekken.

9 Speciale bepaling voor CJP-leden die een lidmaatschap via school krijgen

Scholen die deelnemen aan de CJP Cultuurkaart of pilot MBO Cultuurkaart geven CJP de opdracht tot beschikbaar stellen van CJP-lidmaatschappen in privaatrechtelijke zin. Dat betekent dat formeel de school opdrachtgever is, en CJP als uitvoerder van de CJP Cultuurkaart en de pilot MBO Cultuurkaart de opdrachtnemer is. Op de rechtsverhouding tussen CJP en de individuele CJP-leden deze algemene voorwaarden en het privacy statement van CJP van toepassing.

9.1 Duur van de CJP-lidmaatschapsovereenkomst

Een CJP-lidmaatschap in het voortgezet onderwijs is een schoolperiode geldig en verloopt daarna automatisch op 31 december.

Een CJP-lidmaatschap in het mbo is geldig tot en met 31 december 2024.

9.2 Beëindiging CJP-lidmaatschapsovereenkomst

De CJP-lidmaatschapsovereenkomst kan worden beëindigd indien de aanvragende school waar de leerling, student of docent/ondersteunend personeel aan verbonden is niet meer meedoet aan de CJP Cultuurkaart of pilot MBO Cultuurkaart, of als de verschuldigde bijdragen van de deelnemende school niet worden betaald. Het recht op gebruik van het CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van het lidmaatschap door het CJP-lid.

9.3 Budget van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Leerlingen en studenten van scholen die meedoen met de CJP Cultuurkaart of de pilot MBO Cultuurkaart kunnen budget toegewezen krijgen dat door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschikbaar is gesteld voor cultuureducatie. Dit is afhankelijk van hoe de school deelneemt aan de CJP Cultuurkaart of de pilot MBO Cultuurkaart. Per leerling/student kan er € 5,25 per kalenderjaar beschikbaar zijn dat uit te geven is op studenten.cjp.nl aan een voucher die bij de culturele instelling ingezet kan worden voor korting op een toegangskaartje naast de al geldende CJP-korting. De leerling/student ontvangt een e-mail zodra er € 5,25 is toegewezen vanuit de school. Een actief lidmaatschap is voorwaardelijk om het bedrag uit te kunnen geven.

CJP kan er niet voor instaan dat het budget te allen tijde ongestoord voor deze doeleinden kan worden gebruikt. Dit komt omdat het gebruik van het budget afhankelijk is van veel externe factoren, zoals medewerking van de Acceptanten en de werking van computer of telecommunicatiesystemen van derden. CJP is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvolledig gebruik kunnen maken van de (betaal)faciliteiten. Het budget kan alleen worden ingezet voor (een gedeelte van) de toegangsprijs en kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Budget dat aan het einde van de geldigheidsduur niet is ingezet vervalt. Het budget vervalt elk jaar op 31 december.

10 Speciale bepalingen voor gekochte CJP-lidmaatschappen met automatische verlenging

10.1 Betalingsmachtiging en automatische verlenging

Bij het aanschaffen van een CJP-lidmaatschap machtigt de aanvrager CJP jaarlijks de CJP-lidmaatschapsbijdrage automatisch af te schrijven van de door CJP-lid opgegeven rekening. Mocht het voorkomen dat het saldo op de opgegeven rekening niet voldoende is om het bedrag af te schrijven dan zal een aantal dagen later opnieuw worden geprobeerd het bedrag te incasseren. Mocht de incasso weer niet lukken dan wordt het CJP-lidmaatschap beëindigd per de einddatum.

10.2 Duur van de CJP-lidmaatschapsovereenkomst

Een CJP-lidmaatschap wordt uitgegeven met een geldigheid van twaalf maanden ingaande op de dag van het activeren van het lidmaatschap op mijn.cjp.nl/activeren. Het lidmaatschap wordt na twaalf maanden automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

10.3 Opzegging

Opzeggen kan na het eerste jaar van het lidmaatschap. Na het eerste jaar is het CJP-lidmaatschap op elk moment opzegbaar met een opzegtermijn van één dag. De reeds betaalde lidmaatschapsbijdrage wordt in dit geval naar rato van de ontvangen jaarbijdrage terugbetaald. Het bedrag wordt automatisch teruggestort op de rekening van de het lid. Het opzeggen vereist een eigen handeling door in te loggen op https://mijn.cjp.nl en in 'mijn profiel' te klikken op 'verlenging beëindigen'. Het CJP-lidmaatschap wordt hiermee direct beëindigd.

10.4 Wettelijke bedenktijd

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten. Deze termijn begint bij nieuwe CJP-leden op het moment dat ze de activatiecode aanschaffen op shop.cjp.nl. Als het CJP-lid binnen deze 14 dagen de aankoopbeslissing wil terugdraaien, kan hierover contact op worden genomen met CJP via support@cjp.nl. CJP zal dan het account en het lidmaatschap blokkeren en het betaalde bedrag terugstorten. Indien de activatiecode niet is gebruikt om een lidmaatschap te activeren, dan zal het volledige bedrag worden teruggestort. Indien de activatiecode wel is gebruikt zal een administratievergoeding van 15% van het aankoopbedrag worden berekend.

10.5 Beëindiging CJP-lidmaatschapsovereenkomst

CJP behoudt zicht het recht voor om een lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen als:

 1. Een CJP-lid op de dag van aanvragen van het lidmaatschap of verlengen van het lidmaatschap 30 jaar of ouder is;
 2. De CJP-lidmaatschapsbijdrage niet geïncasseerd kan worden of als een CJP-lid de lidmaatschapsbijdrage storneert;
 3. Het recht op gebruik van het CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van het lidmaatschap door het CJP-lid.

10.6 European Youth Card Association (EYCA)

CJP heeft een samenwerking met de European Youth Card Association (EYCA). Betalende CJP-leden kunnen middels hun CJP-lidmaatschap ook gebruik maken van de EYCA-kortingen bij de bij EYCA aangesloten partijen via www.eyca.org en/of op vertoon van de digitale kortingspas. CJP kan niet aansprakelijk gehouden worden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan CJP-leden te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting, voordeel of voorrang vanuit een bij EYCA aangesloten partij. CJP is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen het CJP-lid, EYCA en/of de bij EYCA aangesloten partij ter zake van geschillen over de aanbieding.

11 Speciale bepaling voor gekochte CJP-lidmaatschappen zonder automatische verlenging

11.1 Duur van de CJP-lidmaatschapsovereenkomst

Een CJP-lidmaatschap wordt uitgegeven met een geldigheid van twaalf maanden ingaande op de dag van het activeren van het lidmaatschap op mijn.cjp.nl/activeren. Het lidmaatschap verloopt automatisch na twaalf maanden.

11.2 Wettelijke bedenktijd

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor consumenten. Deze termijn begint bij nieuwe CJP-leden op het moment dat ze de activatiecode aanschaffen op shop.cjp.nl. Als het CJP-lid binnen deze 14 dagen de aankoopbeslissing wil terugdraaien, kan hierover contact op worden genomen met CJP via support@cjp.nl. CJP zal dan het account en het lidmaatschap blokkeren en het betaalde bedrag terugstorten. Indien de activatiecode niet is gebruikt om een lidmaatschap te activeren, dan zal het volledige bedrag worden teruggestort. Indien de activatiecode wel is gebruikt zal een administratievergoeding van 15% van het aankoopbedrag worden berekend.

11.3 Beëindiging CJP-lidmaatschapsovereenkomst

CJP behoudt zicht het recht voor om een lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen als:

 1. Een CJP-lid op de dag van aanvragen van het lidmaatschap of verlengen van het lidmaatschap 30 jaar of ouder is;
 2. De CJP-lidmaatschapsbijdrage niet geïncasseerd kan worden of als een CJP-lid de lidmaatschapsbijdrage storneert.
 3. Het recht op gebruik van het CJP-lidmaatschap en de digitale kortingspas vervalt indien CJP vaststelt dat er sprake is van misbruik van het lidmaatschap door het CJP-lid.

11.4 European Youth Card Association (EYCA)

CJP heeft een samenwerking met de European Youth Card Association (EYCA). CJP-leden met een betaald lidmaatschap kunnen met hun CJP-lidmaatschap ook gebruik maken van de EYCA-kortingen bij de bij EYCA aangesloten Partners via www.eyca.org en/of op vertoon van de digitale kortingspas. CJP kan niet aansprakelijk gehouden worden om achteraf compensatie te verlenen of anderszins schade aan CJP-leden te vergoeden voor niet of onjuist verleende korting, voordeel of voorrang vanuit een bij EYCA aangesloten partij. CJP is evenmin gehouden om te bemiddelen tussen het CJP-lid, EYCA en/of de bij EYCA aangesloten partij ter zake van geschillen over de aanbieding.